Algemene voorwaarden

Van de B.V.B.A. JPL SOLUTIONS

1. TOEPASSING

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten, goederen en/of
rechten, op alle bestellingen en/of offertes, op alle commerciële verrichtingen en/of betrekkingen en
op alle daaruit resulterende rechten en verplichtingen, tussen de b.v.b.a. JPL Solutions met
maatschappelijke zetel te B-2520 Ranst (België), Kromstraat 64C bus 1A en (KBO-)
ondernemingsnummer 0862.964.458, verder kort : “JPLS” genoemd en de betrokken conventionele
wederpartij van JPLS, nl. de “klant”/”leverancier” van JPLS (zoals verder gedefinieerd onder artikel 1.5
en 1.6 van deze algemene voorwaarden).

1.2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen JPLS en de betrokken
klant/leverancier van JPLS en worden uiterlijk bij de totstandkoming van die overeenkomst aan de
betrokken klant/leverancier van JPLS meegedeeld. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend
afgeweken worden, op grond van de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van de schriftelijke
overeenkomst tussen JPLS en respectievelijk de betrokken klant/leverancier van JPLS en/of die het
voorwerp zijn van het schriftelijk, gedateerd en ondertekend akkoord van een zaakvoerder van JPLS.
De betrokken klant/leverancier van JPLS erkent dat hij de algemene en bijzondere voorwaarden van
de overeenkomst met JPLS ontvangen, nagekeken en aanvaard heeft. Het wordt bij voorbaat
uitgesloten dat JPLS stilzwijgend feiten en/of rechten zou erkennen en/of daarvan afstand zou doen.

1.3.In ieder geval zal de toepassing van de algemene voorwaarden van JPLS primeren op de toepassing
van eventuele algemene voorwaarden van haar klanten, leveranciers en/of derden.

1.4. Inzoverre algemene voorwaarden van JPLS strijdig zouden zijn met bijzondere voorwaarden van
JPLS, zullen de betrokken bijzondere voorwaarden van JPLS primeren op de toepassing van de
betrokken algemene voorwaarden van JPLS. Inzoverre bijzondere voorwaarden van JPLS onderling
strijdig zouden zijn, zullen die bijzondere voorwaarden niet meer van toepassing zijn en zullen in de
plaats daarvan de (alsnog) toepasselijke geldige algemene voorwaarden van JPLS toegepast worden.

1.5.Met het oog op de uitvoering van de betrokken overeenkomst met JPLS, is de feitelijke
opdrachtgever van JPLS jegens JPLS verplicht om de klant van JPLS als dusdanig tijdig -nl. uiterlijk bij de
totstandkoming van de overeenkomst tussen JPLS en die klant- aan te duiden en deze klant daarbij –
ab initio en voortdurend- juist, nauwkeurig en volledig te identificeren met vermelding van de officiële
naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer, maatschappelijke zetel/officiële woonplaats, BTWnummer,
bevoegde vertegenwoordiger, eventuele hoedanigheid van consument en geboortedatum
van de klant. Ook de feitelijke contactpersoon, tussenpersoon en/of feitelijke vertegenwoordiger die
gebeurlijk leveringen van goederen en/of diensten en/of overeenkomsten voorstelt aan en/of
onderhandelt met JPLS dient ab initio voortdurend jegens JPLS te voldoen aan de verplichting om de
bedoelde leverancier van JPLS ab initio voortdurend juist, nauwkeurig en volledig aan te duiden en te
identificeren, en dit uiterlijk vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tussen JPLS en de
betreffende leverancier. In geval van niet-naleving van de genoemde (identificatie) verplichtingen mag
JPLS aannemen dat de genoemde “feitelijke opdrachtgever” van JPLS/de genoemde “feitelijke
contactpersoon, tussenpersoon of feitelijke vertegenwoordiger” zich ten opzichte van JPLS mee in
eigen naam, voor eigen rekening en voor professionele doeleinden heeft verbonden en/of de
overeenkomst met JPLS heeft afgesloten.

1.6. Aldus omschreven is de aan deze algemene voorwaarden onderworpen conventionele wederpartij
(nl. de “klant”/”leverancier”) van JPLS : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die tijdig en deugdelijk
als dusdanig (nl. als klant of leverancier van JPLS) ten opzichte van JPLS aangeduid en geïdentificeerd
werd door de betrokken feitelijke opdrachtgever, contactpersoon, vertegenwoordiger of
tussenpersoon, en/of die feitelijke opdrachtgever, vertegenwoordiger of tussenpersoon zelf.
Behoudens ondubbelzinnige andersluidende en specifieke overeenkomst verbinden alle voormelde
personen zich hoofdelijk, in solidum en ten minste de ene bij gebreke van de andere tot naleving van
de bijzondere en algemene voorwaarden van de overeenkomst tussen JPLS en haar klant/leverancier.

1.7. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst of vreemde oorzaak gelden de
voorwaarden van door JPLS uitgebrachte aanbiedingen/”offertes” gedurende maximum dertig
werkdagen.

1.8. De eventuele nietigheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst
tussen JPLS en haar klant/leverancier en/of van clausules en/of gedeelten ervan, zal geen afbreuk doen
aan de geldigheid van de overige voorwaarden, clausules en/of gedeeltes ervan.

2. SPECIFIEKE EN BEPERKTE OPDRACHT VAN JPLS

2.1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen JPLS en haar
betrokken klant/leverancier, verbindt JPLS zich jegens die klant/leverancier uitsluitend en bij wijze van
een middelenverbintenis, tot de uitvoering van de specifieke opdracht(en) en de nakoming van de
specifieke voorwaarden die zij (JPLS) ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard heeft (cf. met name de
bijzondere voorwaarden van het schriftelijk bevestigde, gedateerde en ondertekende contract of
akkoord tussen JPLS en haar betrokken klant/leverancier), binnen de termijnen die zij (JPLS)
uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard heeft en op basis van de inlichtingen, instructies, documenten en
toelatingen die de betrokken klant/leverancier daartoe te goeder trouw en tijdig aan JPLS heeft
verstrekt. De opdracht en de verantwoordelijkheid van JPLS zijn in die zin beperkt.

2.2. JPLS behoudt zich jegens de klant/leverancier van JPLS het recht voor om goederen, diensten ,
kosten, heffingen, vorderingen en/of risico’s die buiten de oorspronkelijke opdracht van JPLS vallen, te
weigeren of deze daarentegen te aanvaarden en bijkomend aan te rekenen (aan de klant van JPLS)
en/of in rekening te laten brengen (door de leverancier van JPLS) als “meerwerk” of “meerkosten”,
volgens specifieke voorwaarden en/of tarieven van JPLS. Goederen, diensten, kosten, heffingen,
vorderingen en/of risico’s waarover geen wilsovereenstemming bereikt werd met JPLS, uiterlijk bij de
totstandkoming van de overeenkomst tussen JPLS en de betrokken klant/leverancier, zijn alleszins
volledig voor rekening en risico van de betrokken klant/leverancier.

2.3. In geen geval is JPLS ten opzichte van haar klant/leverancier verplicht om goederen, diensten en/of
middelen te leveren, kosten voor te schieten en/of zekerheden te verstrekken en/of samen met en/of
in de plaats van haar klant/leverancier en/of tegen derden te procederen en/of tussen te komen in
gerechtelijke en/of buitengerechtelijke conflictenregelingen, tenzij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig
bedongen zou zijn in een schriftelijke overeenkomst tussen JPLS en haar klant/leverancier die de
opgave inhoudt van de betreffende voorwaarden van JPLS.

2.4. Indien JPLS door derden wordt aangesproken tot provisionering, betaling, vergoeding en/of
zekerheidstelling op grond, als gevolg en/of naar aanleiding van enige aan de klant/leverancier van

JPLS toerekenbare tekortkoming, dan dient die klant/leverancier JPLS te vrijwaren tegen alle gevolgen
van die tekortkoming (inclusief alle schade, kosten en interesten), en dit op het eerste verzoek van
JPLS.

2.5. JPLS behoudt zich jegens haar klant/leverancier het recht voor om wijzigingen van de
oorspronkelijke bedongen prijzen en/of leveringstermijnen door te voeren en te objectiveren door
middel van een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de klant/leverancier per aangetekende
brief of e-mail binnen de vijftien kalenderdagen die voorafgaan aan de beoogde wijziging, met opgave
van de voorgenomen wijziging en de inwerkingtreding ervan.
Indien de betrokken klant/leverancier van JPLS de wijziging niet aanvaardt dient hij dat binnen de
vijftien kalenderdagen na de postdatum van de voormelde kennisgeving en per aangetekende brief
mee te delen aan JPLS. Is dit het geval, impliceert de weigering van de klant/leverancier dat hij de
betrokken overeenkomst met JPLS onmiddellijk wenst op te zeggen zonder kosten of
schadevergoeding om te eindigen op de door JPLS conform art. 2.5. alinea 1 aangekondigde datum van
inwerkingtreding van de beoogde wijziging en dat JPLS dan ook (nl. op de geldig door JPLS
aangekondigde datum van inwerkingtreding van de beoogde wijziging) gerechtigd is om die
overeenkomst als beëindigd te beschouwen : zie ook verder, art.5.3. van deze algemene voorwaarden.
Bij afwezigheid van tijdige kennisgeving door de betrokken klant/leverancier van JPLS per
aangetekende brief van zijn weigering tot aanvaarding van de tijdig door JPLS aangekondigde wijziging
van prijzen en/of leveringstermijnen, wordt die afwezigheid gelijkgesteld met een stilzwijgende
aanvaarding door de betrokken klant/leverancier van de bedoelde wijziging.

2.6. Tenzij het uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen zou worden in een schriftelijke overeenkomst
tussen JPLS en de klant van JPLS, mag JPLS ervan uitgaan dat de goederen die haar door de klant
toevertrouwd zouden worden, eigendom zijn van de klant.

2.7. Inzoverre JPLS eigenaar is van de goederen die zij levert aan de klant blijft JPLS daarvan de
eigenaar, en is het de klant verboden om op welke wijze dan ook te beschikken over de bedoelde
goederen, deze te verplaatsen en/of deze te bezwaren, tot hij (de klant) de prijs van de goederen,
vermeerderd met de eventuele intresten en kosten, volledig voldaan heeft aan JPLS. Dit
eigendomsvoorbehoud blijft tegenstelbaar aan de klant en aan derden, ook indien het zou komen tot
een juridische samenloop van schuldeisers op de bedoelde goederen, en de klant staat jegens JPLS in
voor alle gevolgen van de miskenning ervan.

2.8. Inzoverre JPLS goederen verkoopt en/of levert aan de klant gebeurt zulks “ex commerciële
vestiging” van JPLS en staat uitsluitend de klant in voor de kosten en de risico’s die verbonden zijn aan
de levering en het transport van de goederen en de naleving van de betreffende formaliteiten en
vergunningen. Het risico van de goederen wordt dan ook overgedragen op de klant zodra deze het
magazijn van JPLS verlaten.

2.9. Iedere leverancier van JPLS dient alle hem (nl. aan de leverancier) bekende of gesignaleerde
problemen met betrekking tot de hem toevertrouwde leveringen van goederen en/of diensten,
inclusief schade, manco, vertraging, vorderingen, klachten, boetes en/of sancties onmiddellijk
schriftelijk mee te delen aan JPLS en haar te documenteren.

2.10 De klant kiest vrij en op eigen verantwoordelijkheid het “platform”, dat is de
computer(rand)apparatuur (zowel de hardware als de software), waarop hij door JPLS ontwikkelde
applicatiesoftware gebruikt en dit in functie van de vereiste technische kwaliteiten, het gewenste
rendement en zijn noden. Hij erkent vooraf kennis te hebben genomen van de technische specificaties
en gebruiksvoorwaarden en erkent dat de technische en functionele eigenschappen van het
“platform” beantwoorden aan zijn huidige behoeften en aan die waarvan hij redelijkerwijze kan
verwachten dat ze zich zullen voordoen tijdens de drie eerste jaren. De klant erkent dat JPLS noch de
fabrikant, noch de ontwerper is van het “platform”.

3. FINANCIËLE VOORWAARDEN VAN JPLS, FACTURATIE- EN BETALINGSMODALITEITEN EN SANCTIES

3.1. Behoudens schriftelijk en ondubbelzinnig anders overeengekomen tussen JPLS en de betrokken
klant of leverancier zal JPLS voor haar dienstverlening de volgende tarieven aanrekenen aan de klant:
70 euro excl. BTW per uur.
De door JPLS aangeboden en/of aangerekende prijzen zijn exclusief Recupel, exclusief Reprobel en
exclusief transport-, verzekerings- en bankkosten.

3.2. Behoudens schriftelijk en ondubbelzinnig anders overeengekomen tussen JPLS en de klant moet
iedere factuur van JPLS aan de klant onmiddellijk en volledig betaald worden op het adres van de
maatschappelijke zetel van JPLS, is stilzwijgende aanvaarding van of kwijting door JPLS voor
gedeeltelijke betalingen van de klant uitgesloten en verzaakt de klant aan het recht om zijn
betalingsverplichtingen jegens JPLS op te schorten en/of te compenseren op grond van
schuldvorderingen van en/of betwistingen van of met de klant en/of derden.

3.3. Iedere factuur van JPLS die niet volledig en tijdig door de klant betaald wordt op de vervaldatum
wordt automatisch verhoogd met 10 % van het nog aan JPLS verschuldigd saldo -en alleszins een
minimum van 150 €- als forfaitaire vergoeding van de kosten van buitengerechtelijk
debiteurenbeheer, buitengerechtelijke inningspogingen en bijhorende administratie, en bovendien
met verwijlsinteresten van 10 % per jaar op het nog aan JPLS verschuldigd saldo tot de volledige
betaling.

3.4. In geval van gedeeltelijke of gehele wanprestatie van de klant/leverancier van JPLS ten opzichte
van JPLS is JPLS jegens de betrokken klant/leverancier gerechtigd om de uitvoering van haar (JPLS’)
verbintenissen op te schorten, om met een ingebrekestelling onmiddellijk alle eventueel nog door de
betrokken klant/leverancier aan JPLS verschuldigde bedragen volledig opeisbaar te stellen en/of een
einde te stellen aan alle door JPLS verleende faciliteiten (inclusief voor wat betreft eventuele
termijnen, krediet en/of kortingen) en/of om de overeenkomst met de betrokken klant/leverancier
van JPLS buitengerechtelijk ontbonden te verklaren ten laste van die klant/leverancier.

4. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

4.1. De aansprakelijkheid van JPLS ten opzichte van haar klant/leverancier blijft beperkt tot de
specifieke opdracht en de nakoming van de specifieke verbintenis(sen) die JPLS uitdrukkelijk op zich
genomen heeft op basis van de daartoe door de betrokken klant of leverancier aan JPLS verstrekte
informatie en documentatie. De aansprakelijkheid van JPLS is per schadegeval beperkt tot de schade
die het direct gevolg is van haar fout.
4.2. JPLS is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of interesten die buiten de schuld van JPLS
veroorzaakt zijn en/of oplopen, noch voor schade, kosten en/of interesten die veroorzaakt zijn en/of
oplopen door tussenkomst, manipulatie, verlies, vertraging, fout, nalatigheid, verkeerd gebruik,
gebrekkig nazicht bij levering en/of opzet van de klant/leverancier (van JPLS) , van personen en/of
goederen waarvoor de klant/leverancier (van JPLS) verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, en/of van
derden. Zo is JPLS niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken van juiste, volledige en tijdige
inlichtingen, instructies, documenten, toelatingen en/of vergunningen van de klant en/of derden, noch
voor de gebrekkige staat en/of inherente gebreken van de goederen en/of hun verpakking, noch voor
de gevolgen van de wijze waarop de goederen geladen, verpakt, gestuwd, behandeld en/of
gemanipuleerd zijn, vooraleer zij effectief door de klant onder de hoede gebracht zijn van JPLS en/of
nadat zij door JPLS conform de opdracht van de klant zijn afgeleverd en/of ter beschikking gesteld. JPLS
is geen geval aansprakelijk voor de staat van goederen die zich niet onder haar hoede bevinden, noch
voor de staat waarin JPLS goederen aantreft bij het aanvatten van (JPLS’) eventuele
herstellingswerkzaamheden, noch voor de beschadiging, vernietiging, verandering en/of het verlies
van gegevens (de klant van JPLS staat in voor het maken en bewaren van de nodige reservecopieën),
noch voor de gevolgen van de manipulaties en/of fouten (zoals verkeerd gebruik en/of gebruik van
verkeerde programmatuur) van de betrokken klant van JPLS, van de betrokken leverancier van JPLS
en/of van derden.

4.3. Indien JPLS met de toestemming van de klant prestaties in regie laat uitvoeren, verzaakt de klant
aan ieder verhaal tegen JPLS met betrekking tot het aantal uren dat in regie gepresteerd of
aangerekend wordt.

4.4. De klant dient alle eventuele klachten, zichtbare gebreken en problemen betreffende de geleverde
goederen en/of diensten en/of de facturatie van JPLS ter kennis te brengen van JPLS per gemotiveerde
aangetekende brief waarvan de postdatum dateert binnen de termijn van acht kalenderdagen na
ontvangst van respectievelijk de betreffende levering en de betreffende facturatie. Indien het gaat om
een verborgen gebrek wordt de voormelde termijn verlengd tot dertig kalenderdagen na de
ontdekking van het betreffende gebrek. De klant van JPLS aanvaardt dat de afwezigheid van een
geldige en tijdige kennisgeving aan JPLS blijk geeft van de aanvaarding door de klant van de betrokken
goederen, diensten en facturen van JPLS.

4.5. De leverancier van JPLS dient alle hem gekende of gesignaleerde problemen met betrekking tot
de hem toevertrouwde leveringen van goederen en/of diensten, inclusief schade, manco, vertraging,
vorderingen, klachten, boetes en/of sancties onmiddellijk schriftelijk mee te delen aan JPLS en haar te
documenteren.

4.6. De betrokken klant/leverancier van JPLS verbindt zich jegens JPLS om zich voortdurend toereikend
en op eigen kosten te verzekeren tegen alle risico’s (“all risks”) die betrekking hebben op de door de

klant aan JPLS toevertrouwde goederen (inbegrepen de risico’s van beschadiging, vertraging, verlies,
diefstal en brand en/of de risico’s die voortvloeien uit de professionele activiteiten, goederen,
voertuigen, verpakkingen en/of uitrusting van de betrokken klant/leverancier van JPLS , dit alles met
afstand van verhaalrecht van de betreffende verzekeraar(s) tegen JPLS en met de voorwaarde dat de
betrokken verzekeringspolis(sen) niet verbroken mogen worden zonder dat JPLS daarvan ten minste
30 kalenderdagen op voorhand per aangetekende brief op de hoogte gebracht is. De betrokken
klant/leverancier van JPLS verbindt zich ertoe om te allen tijde op het eerste verzoek van JPLS het
bewijs te leveren van deze verzekering en van de (verzekeringskwijting voor) de betaling van de
vereiste verzekeringspremies. Bij gebreke van toereikende verzekering van de bedoelde risico’s blijven
deze risico’s en de schade, interesten en kosten die daaruit voortvloeien volledig voor rekening van de
betrokken klant/leverancier van JPLS.

4.7. Alle eventuele vorderingen van de klant/leverancier ten opzichte van JPLS dienen aanhangig
gemaakt te worden bij de rechter binnen de zes maanden nadat de betrokken goederen en diensten
geleverd zijn.

4.8. De betrokken klant/leverancier van JPLS aanvaardt dat de niet-naleving van zijn onder artikel 4
genoemde termijnen en verplichtingen automatisch resulteert in het verval van al zijn vorderingen en
rechten als klant/leverancier, ten opzichte van JPLS .

4.9.Het bedrag van de schadevergoeding die JPLS eventueel verschuldigd kan zijn op grond van haar
(JPLS’) eventuele contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt
tot het bedrag waarvoor de professionele aansprakelijkheidsverzekeraar van JPLS effectief dekking
verleent aan JPLS met een maximum van 10.000,00 € per bewezen en door de professionele
aansprakelijkheidsverzekeraar van JPLS gedekt schadegeval.

4.10. De volgende omstandigheden worden gelijkgesteld met “overmacht” en/of een vreemde oorzaak
die de normale uitvoering van de overeenkomst tussen JPLS en haar betrokken klant/leverancier
verhindert : de (bij totstandkoming van de betrokken overeenkomst) onvermijdelijke en
onvoorzienbare omstandigheden, abnormale verwikkelingen, brand, overstroming, natuurrampen,
aanhoudend slecht weer en/of abnormale weersomstandigheden en/of temperaturen, storingen in de
energiebevoorrading, werkstaking, opzettelijke belemmering van het openbaar verkeer,
overheidsmaatregelen (zoals een overheidsverbod van vervoer en/of verkeer en/of een
overheidsbevel tot afsluiting van de openbare weg), oorlogsgevaar, oproer, inbraak, diefstal, geweld,
manipulaties, verlies, vertraging, fouten, nalatigheid en/of opzet van derden en/of personen en/of
overheden waarvoor JPLS niet verantwoordelijk is.

5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN JPLS EN HAAR KLANT/LEVERANCIER

5.1. Tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bedongen tussen JPLS en de betrokken
klant/leverancier, wordt de overeenkomst tussen JPLS en haar klant/leverancier aangegaan voor
onbepaalde duur en kan die overeenkomst te allen tijde door ieder van de partijen beëindigd worden
zonder opgave van een motief, mits de opzeggende partij per aangetekende brief een opzegtermijn
van ten minste 365 kalenderdagen aankondigt en specifieert en ook eerbiedigt ten opzichte van de
opgezegde partij, die loopt vanaf de datum van het bewijs van de aangetekende verzending van de
bedoelde opzegbrief.

5.2. Bij gebreke van akkoord van de klant met een geldig (nl. conform art.2.5., alinea 1 van deze
algemene voorwaarden) door JPLS aangekondigde wijziging van haar prijzen en/of leveringstermijnen
heeft JPLS het recht om de overeenkomst tussen JPLS en de klant definitief als beëindigd te
beschouwen op de datum van de door JPLS conform art. 2.5. alinea 1 aangekondigde datum van
inwerkingtreding van de beoogde wijziging.

5.3. Ieder van de partijen bij de betrokken overeenkomst (nl. JPLS en/of haar klant/leverancier) kan
deze te allen tijde beëindigen op grond van een bewezen grove contractuele wanprestatie,
faillissement, gerechtelijke reorganisatie, onvermogen van, aanstelling van een voorlopig
bewindvoering over en/of juridische samenloop op de goederen van de andere partij.

6. VERPLICHTING TOT INFORMATIE, GEHEIMHOUDING, EERBIEDIGING VAN INTELLECTUELE RECHTEN
EN PRIVACY EN INACHTNAME VAN EEN CONCURRENTIE- EN AFWERVINGSVERBOD

6.1. De klant van JPLS dient op zijn kosten alle nodige en nuttige informatie, documentatie en
toelatingen ter beschikking te stellen van JPLS om JPLS toe te laten haar opdracht behoorlijk uit te
voeren. De leverancier van JPLS dient JPLS onmiddellijk te informeren en te documenteren over de
hem (nl. aan de leverancier) bekende en/of gesignaleerde problemen en verwikkelingen met
betrekking tot de aan de leverancier toevertrouwde leveringen van goederen en/of diensten (inclusief
schade, verlies, vertraging, vorderingen, klachten, boetes en/of sancties).
De betrokken klant/leverancier staat jegens JPLS in voor en dient JPLS te vrijwaren tegen alle gevolgen
en risico’s die voortvloeien uit de niet-naleving van zijn voormelde verplichtingen.

6.2. JPLS en haar klant/leverancier verbinden zich wederzijds om alle gevoelige informatie en
documentatie met betrekking tot hun ondernemingen, die zij als gevoelig beschouwen en daarom
uitdrukkelijk als “vertrouwelijk” wensen aan te merken en te behandelen zoals met name nietopenbare
inlichtingen, documenten en materiaal aangaande de diensten en goederen van partijen,
hun cliënteel, hun financiële, boekhoudkundige, technische, commerciële en/of fiscale voorwaarden,
hun bedrijfs-en/of handelsgeheimen, hun loonlijsten, bestekken, verslagen, software, hardware,
en/of informatie en/of documentatie die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met hun
activiteiten en/of bestuur als vertrouwelijk te beschouwen en te behandelen, zowel tijdens als na
beëindiging van de huidige overeenkomst. De bedoelde informatie, documenten en materiaal mogen
uitsluitend gebruikt worden ter uitvoering van de overeenkomst tussen JPLS en haar klant/leverancier
en mogen niet gereproduceerd of aan derden bekend gemaakt of meegedeeld worden zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de partijen. Bij het einde van de
overeenkomst tussen de betrokken klant/leverancier en JPLS dienen de documenten en/of goederen
die nog toebehoren aan de ene of de andere partij onverwijld aan de betrokken partij teruggegeven
te worden. Deze verplichting blijft bestaan na de beëindiging van de overeenkomst tussen de partijen.

6.3. JPLS en haar klant/leverancier verbinden zich jegens elkaar om hun intellectuele rechten te allen
tijde te eerbiedigen, onder meer voor wat betreft hun rechten op hun ondernemings- en
vennootschapsbenamingen, merken, octrooien, tekeningen, modellen, auteursrechten, hun
intellectuele gebruiks- en exploitatierechten. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen tussen JPLS en haar klant/leverancier impliceert hun overeenkomst geen overdracht,
noch enige afstand en/of licentie met betrekking tot de intellectuele rechten van de partijen.

6.4. JPLS en haar klant/leverancier zijn zich bewust van de noodzaak om de wetgeving op de privacy
na te leven en verbinden zich wederzijds om daartoe de nodige inspanningen te leveren.
De verwerking door JPLS van gegevens van haar klant/leverancier strekt hoofdzakelijk tot uitvoering
van de overeenkomst tussen JPLS en haar klant/leverancier en daarnaast tot het beheer van de
gegevens van de klant, promotie van de professionele activiteiten van JPLS en/of het beheer van de
toegang van de klant tot de website(s) en/of web-shops van JPLS, conform de wetgeving betreffende
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de elektronische handel. De betrokken
klant/leverancier van JPLS heeft recht op toegang tot de hem betreffende gegevens en/of rechtzetting
en mag dit recht uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan JPLS (per brief of per e-mail).
Op dezelfde wijze kan de betrokken klant/leverancier van JPLS meedelen aan JPLS dat hij (de
klant/leverancier) de commerciële reclame en/of commerciële boodschappen van JPL niet meer wenst
te ontvangen, mits hij (de klant/leverancier) daarbij schriftelijk de daarbij bedoelde en betrokken
communicatiemiddelen aanduidt.

6.5. JPLS en haar klant/leverancier verbinden zich jegens elkaar om zich op het grondgebied van België
tijdens de duur van hun overeenkomst en gedurende 365 kalenderdagen na de beëindiging van die
overeenkomst te onthouden van iedere activiteit en/of poging daartoe die rechtstreeks en/of
onrechtstreeks strekt tot concurrentie met elkaars activiteiten en/of tot afwerving van elkaars
personeel, bestuurders en/of contractpartijen.

6.6. De klant/leverancier van JPLS verbindt zich ertoe om de voormelde verplichtingen mee te delen
en te doen eerbiedigen door al zijn vertegenwoordigers, contractanten, aangestelden,
vertegenwoordigers, geaffilieerde ondernemingen en vennootschapsorganen.

6.7. Iedere afzonderlijke inbreuk op deze verplichting zal per inbreuk en voor rekening van iedere
inbreukplegende partij worden beteugeld met een (door de inbreukplegende partij aan de benadeelde
wederpartij te betalen) schadevergoeding ten bedrage van zes maal de gemiddelde bruto-omzet of
het gemiddelde maandelijkse bruto-loon van de onrechtmatig benaderde en/of afgeworven persoon
gedurende de zes maanden die voorafgegaan zijn aan de kalendermaand waarin de inbreuk heeft
plaatsgevonden per vastgestelde en bewezen inbreuk.

7. “INTUITU PERSONAE” -KARAKTER VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN JPLS EN HAAR
KLANT/LEVERANCIER EN NIET-OVERDRAAGBAARHEID VAN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE RECHTEN
EN VERPLICHTINGEN
De overeenkomst tussen JPLS en haar betrokken klant/leverancier heeft een persoonsgebonden
(“intuitu personae”-) karakter : de identiteit, hoedanigheid en kwaliteiten van de partijen zijn bepalend
voor de totstandkoming ervan. De rechten en verplichtingen die resulteren uit de algemene en/of
bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, ook niet aan derden, tenzij
die overdraagbaarheid voorafgaandelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk bedongen zou worden tussen
JPLS en de betrokken klant/leverancier van JPLS.

8. BEWIJS – EN GESCHILLENREGELING
8.1.Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen JPLS en haar klant/leverancier en voor
alle betreffende kennisgevingen, doet ieder van de beide genoemde partijen woonstkeuze op zijn
hoger (ter identificatie van de betrokken partij) aangeduide adres.

8.2. Mits en inzoverre het geen afbreuk doet aan de overige voorwaarden van de overeenkomst tussen
JPLS en haar klant/leverancier en/of aan de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek,
aanvaarden JPLS en haar klant/leverancier dat zij hun onderlinge elektronische communicatie en/of
de betreffende back-ups tegen elkaar mogen gebruiken als bewijsvoering.

8.3. De eventuele nietigheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst tussen
JPLS en haar klant/leverancier en/of van clausules en/of gedeelten ervan, zal voor het overige geen
afbreuk doen aan de geldigheid van die overeenkomst, haar voorwaarden en haar clausules.

8.4. Alle eventuele betwistingen aangaande deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst
tussen JPLS en haar klant/leverancier, inclusief voor wat betreft hun tegenstelbaarheid,
totstandkoming, toepassing en interpretatie, worden uitsluitend onderworpen aan de toepassing van
het Belgisch recht en aan de exclusieve internationale bevoegdheid van de Belgische rechter, meer
bepaald (territoriaal) uitsluitend aan de rechter die bevoegd is in het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, afdeling Antwerpen, en (materieel en in eerste aanleg) uitsluitend aan de Rechtbank van
Koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen.
__